Значај и перспективе угља у условима енергетске транзиције

 Закључци

Eксплоатација угља обавља се у све сложенијим условима који са аспекта одвијања експлоатације, те припреме и сагоријевања угља представљају ограничавајуће факторе. Са друге стране, развој и нова сазнања у разним научним областима на које се ослањају рударство и термоенергетика, уз примјену савремених технологија и нових материјала као и расположивих информатичких ресурса омогућавају да се обухвати све већи број релевантних фактора, чиме се проширује домен и могућности експлоатације угља.

Наиме, један од основних предуслова одрживог привредног развоја код организација која се баве експлоатацијом и рационалним управљањем необновљивих природних ресурса је у повећању ефикасности њихове експлоатације, у смислу бољег искоришћења резерви, смањењ несклада између производње и експлоатационих резерви, кроз додатна истраживања, те испуњења бројних захјева који се, прије свега, односе на заштиту животне средине.

Одржива експлоатација и енергетско коришћење угља мора све више рационално да управља и са социјалним и еколошким ризицима са аспекта трошкова високе ефикасности и ниских емисија штетих гасова, али свакако реално упоредиво са свим другим примарним и обновљивим изворима енергије. Глобално гледано са популацијом од 9 милијарди људи, одржива рjешења добијање енергије са бољом заштитом животне средине и смањењем сиромаштва дугорочно зависи од, еколошки гледано, чистог-зеленог угља (Green Coal Solutions – GCS).

Сасвим је сигурно да производња енергије из обновљивих извора, догурочно посматрано, не може замијенити конвенционалне капацитете, што наводи на закључак да ће угаљ и у будућности бити примаран извор енергије, тим прије ако се има на уму да се ради о јединственом, глобално доступном, јефтином примарном извору, који уз мало више поптовања треба да буде сигуран и поуздан ослонац будућег развоја.

Реално предвиђени стратешки годишњи раст производње угља подржава, оправдава али закључно и обавезује у наредном периоду следеће:

  • Коришћење угља као примарног енергетског ресурса за ревитализоване и осавремењене старе, ургентне планиране замјенске и нове ТЕ, које у односу на друге изворе имају најниже одрживе ризике и обезбјеђују највећи профит.
  • Убрзана реализација чистих-зелених технологија угља.
  • Појачане едукационе и медијске активности за већ уочене неопходне промјене начина размишљања јавности и државних институција у односу на енергетску одрживост, поузданост и независност које фаворизују угаљ.
  • Афирмација националне политике и законске регулативе која подржава експлоатацију и коришћење угља са усвојеним избилансираним приступом еколошкој трансформацији.

 

Угљевик , 05.12.2019.

Председник Организационог Одбора

Др. Цвјетко Стојановић