V.d. Generalnog direktora MH „Elektroprivreda RS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, dr Radmila Čičković i predsjednik Sindikata MH „Elektroprivreda RS“, Zoran Mićanović potpisali Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora MH „Elektroprivreda RS“.

Aneks Ugovora o radu je potpisan na sjedinici Kolegija direktora MH „Elektroprivreda RS“ održanoj u Matičnom preduzeću, u Banjaluci, kojem su prisustvovali predsjednici Sindikata radnika MH „ERS“ i Sindikata udruženih radnika energetike RS sa saradnicima.

Razlozi za pristupanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora MH „ERS“ proističu iz obaveze usklađivanja istog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik RS“ broj:66/18).

Kako bi se omogućilo obračunski, da iznos po osnovu osnovnog ličnog odbitka pripadne radniku, usvojena je izmjena pojma plata koja, prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu podrazumijeva iznos u koji je već uključen porez. Na ovaj način onemogućeno je ugovaranje tzv. neto plate. Takođe, definicija bruto plate je morala biti izmijenjena, jer dosadašnja definicija nije odgovarala u cijelosti odredbama o obračunu poreza i doprinosa koji su sastavni dio bruto plate.

S tim u vezi, Zakonom o imjenama i dopunama Zakona o radu mjenja se pojam plate, koji nakon stupanja na snagu ovog zakona, uključuje i iznos poreza na dohodak (plata prije oporezivanja), a bruto plata je plata uvećana za doprinose, a to zajedno sa imjenama Zakona o porezu na dohodak rezultira povećanjem ličnog primanja svakog zaposlenog u Republici Srpskoj.

Na ovaj način je provedena Odluka Vlade Republike Srpske sa 183. sjednice (29. jun) kada je utvrđen set zakona (po hitnom postupku) čije izmjene i dopune rezultiraju povećanjem plata u javnom sektoru.