Dana, 18.09.2019. godine održana je XIII sjednica Odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske.

Na sjednici se raspravljalo o reorganizaciji distributivnih preduzeća!

Odbor sindikata ERS-a je upoznat sa prezentacijom koju su imali kolege iz distribucija od konsultanta PVC-a.

Sjednici Odbora sindikata ERS- prisustvovala je koleginica Jagoda Lazetić iz Direkcije  za distribucije Matičnog preduzeća.

Zaključci:

– Oformljen je tim koji će raditi na izradi Pravilnika o stimulativnim otpremninama na nivou ERS-a:

  1. Koraljka Kovačević Markov- koordinator tima
  2. Miroslav Kremenović
  3. Dalibor Zarić
  4. Miloš Ninković
  5. Nebojša Bjelica
  6. Mira Miletić
  7. Danilo Aćimović
  8. Vesna Zurovac – sekretar

– Predlog Pravilnika o stimulativnim otpremninama na nivou ERS-a, koji uradi Tim, proslijediti na razmatranje Sindikalnim odborima po zavisnim preduzećima, održati sjednicu Odbora sindikata ERS-a i poslati Upravi MPMHERS-a.

– Neprihvatljivo je da se pojavljuju stranice i slajdovi u navodnom zapisniku koji nisu nama prezentirani.

– Neprihvatljiva je forma Zapisnika u kome  se u zaključcima konstatuje da je nešto usaglašeno sa sindikatom, a to nije usaglašeno.

– Upozoriti Upravu MH ERS-a da je usvojen zaključak Kolegija direktora oko zabrane zapošljavanja novih radnika u Sistemu, s` obzirom da se isti ne poštuje.

– Tražiti od Uprave MH ERS-a da Sindikat prisustvuje svim sadtancima vezanim za proces reorganizacije distributivnih preduzeća.

– Odbor sindikata ERS-a je iskazao zabrinutost zbog nezaintresovanosti rukovodećih kadrova po zavisnim preduzećima za proces restrukturiranja. Zaključak Kolegija direktora je bio da se po zavisnim preduzećima održe sastanci sa sindikatom, a jedino je u ZP Elektro-Bijeljina  održan sastanak i usvojen zajednički zaključak.

– Predsjednica Aktiva žena i mladih je upoznala Odbor o aktivnostima Aktiva i zakazanim sastankom kvartalnim. Troškovnik okupljana Aktiva  Odbor je podržao.