Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama trajaće 16 dana.

Nasilje u porodici, i nasilje nad ženama, predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva. Njagova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Bez obzira na to da li se dešava u porodici ili na radnom mjestu, skoro uvijek je u pitanju blisko i poznato okruženje. Jedna od osnovnih karakteristika savremenog društva je nulta tolerantnost na svaki oblik nasilja, pa tako i nasilja nad ženama i u porodici, te je stoga lako zaključiti da je najveći izazov jednog društva dati odgovor na pitanje: Кako djelovati tamo gdje se sudaraju ove dvije vrijednosti – privatnost i društvena netolerantnost na nasilje.

Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine pa na dalje, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema. Sfera intimnih porodičnih i partnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica.

Gender centar je u proteklom periodu u saradnji sa strateškim partnerom UN Women sproveo prvu fazu projekta „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovni“. Program je razvijen na osnovu prethodnog rada i iskustva Vlade Republike Srpske u ovoj oblasti i u potpunosti se zasnovao na načelima i standardima Кonvencije Savjeta Evrope, te zakonodavnim okvirom i javnim politikama u Republici Srpskoj. Gender centar je kao koordinaciono tijelo Republike Srpske za provođenje, praćenje provođenja i izvještavanje Vlade Republike Srpske o programima i mjerama prema Кonvenciji u proteklom periodu realizovao veliki broj aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja nad ženama.

Tako su postignuti sljedeći rezultati: Izrađene smjernice za multisektorsku saradnju prema Кonvenciji sa pravnim i organizacijskim okvirom za multisektorsku saradnju na lokalnom nivou; Izrađeni novi Lokalni protokoli o saradnji između pružalaca usluga prema Кonvenciji; Pokrenute inicijative za usvajanje revidiranog Protokola o postupanju koordinacionih i stručnih timova za nasilje nad ženama i nasilje u porodici.; Izrađen modul za multisektorsku obuku za pružaoce usluga na lokalnom nivou vlasti u skladu s Кonvencijom; Izrađeni Instrumenti za praćenje provođenja Кonvencije u Republici Srpkoj; Multisektorski program obuke stručnog usavršavanja i naučenih lekcija predstavljen je na Svjetskoj konferenciji o socijalnom radu, obrazovanju i društvenom razvoju koja je održana u Dablinu, Irska 2018. godine; Izrađen priručnik za postupanje subjekata zaštite u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čiji je osnovni cilj da se sistem prevencije i zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici uskladi sa obavezama preuzetim potpisivanjem i ratifikovanjem Кonvencije; Odjeljenje za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci uključiće modul „Izrada sveobuhvatnog modula za multisektorsku obuku za pružaoce usluga na lokalnom nivou vlasti u skladu s Кonvencijom“ u nastavni plan i program predmeta „Socijalni rad i nasilje u porodici“.

U periodu 2019-2020. godina nastavlja se rad na jačanju multisektorskog odgovora na nasilje nad ženama kroz novu fazu projekta „Poboljšanje pristupa kvalitetnijim multisektprskim uslugama za žrtve nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici na lokalnom nivou u skladu sa Istanbulskom konvencijom – Faza II“

Gender centar kroz svoje aktivnosti redovno sarađuje sa svim akterima koji su uključeni u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske Gender centar redovno organizuje obuke za ovu ciljnu grupu.

Gender centar je kao koordinaciono tijelo Republike Srpske za provođenje, praćenje provođenja i izvještavanje Vlade Republike Srpske o programima i mjerama prema Кonvenciji koordinator za izvještavanje prema GREVIO komitetu o sprovedenim aktivnostima u proteklom periodu u cilju primjene Istambulske konvencije u Republici Srpskoj, te u svrhu izrade izvještaja sarađuje sa svim relevantnim institucijama.

Iako Gender centar Republike Srpske u okviru svog mandata tokom cijele godine provodi aktivnosti za smanjenje stope nasinja nad ženama, Gender centar Republike Srpske se svake godine priključuje svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o ovom obliku nasilja u Republici Srpskoj pod nazivom „Život bez nasilja“ i „Muško NE nasilju nad ženama“.

Ove godine Gender centar Republike Srpske će kao centralni događaj organizovati konferenciju u Administrativnom centru Vlade RS koja će se tradicionalno baviti upravo pitanjima prevencije i eliminacije nasilja nad ženama i djevojčicama.

Ovom prilikom pozivamo sve institucije Republike Srpske, organizacije civilnog društva, pojedince i pojedinke, da se pridruže obilježavanju globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, te da nikad ne prećute nasilje nad ženama i djevojčicama.​