СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОДБОР СИНДИКАТА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Број: 55 /21

Датум: 31.03.2021.године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а у 2020.ГОДИНИ

 • ПРИЈЕДЛОГ бр.16/20 од 20.01.2020.године Предсједнику СУРЕРС-а, Предсједници Синдикалних одбора у зависним и Матичном Предузећу, Предсједници Актива жена и омладине синдиката ЕРС-а, чланови радне групе

У складу са договором са састанка Одбора синдиката ЕРС-а, Управе МП ЕРС-а и директора дистрибутивних предузећа, одржаног дана 17.01.2020.године у просторијама Матичног Предузећа, достављамо Приједлог Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско-социјално збрињавање радника бр:14/20 и Приједлог Програма оптимизације броја запослених у електродистрибутивним предузећима бр:15/20, у циљу усаглашавања јединствених мјерила и критеријума, а у вези спровођења Програма реструктурирања „Електропривреде“ Републике Српске.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ПРИЈЕДЛОГ бр.16/20 од 20.01.2020.године в.д. Генерални Директор ЕРС-а, Шеф кабинета Генералног Директора, Јагода Лажетић

У складу са договором са састанка Одбора синдиката ЕРС-а, Управе МП ЕРС-а и директора дистрибутивних предузећа, одржаног дана 17.01.2020.године у просторијама Матичног Предузећа, достављамо Приједлог Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско-социјално збрињавање радника бр:14/20 и Приједлог Програма оптимизације броја запослених у електродистрибутивним предузећима бр:15/20, у циљу усаглашавања јединствених мјерила и критеријума, а у вези спровођења Програма реструктурирања „Електропривреде“ Републике Српске.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ИНФОРМАЦИЈА и захтјев Актива жена и омладине синдиката ЕРС-а везано за организацију љекарског прегледа, ради превенције и благовременог откривања болести, специфичних за жене бр.02/20 од 27.01.2020.ггодине в.д. Генерални Директор МХ ЕРС-а

На основу члана 57.став (3), став (4) и став (5), Колективног уговора МХ ЕРС-а те уважавајући закључке са Колегија директора везано за наведено из претходног периода, Молимо Вас за одобрење и препоруку свим ЗП МХ ЕРС да се у циљу потпуније и квалитетније здравствене заштите, ради превенције и благовременог откривања болести специфичних за жене, омогуће једном годишње љекарски прегледи за запослене раднице.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ПОЗИВ бр.24/20 од 28.01.2020.године Предсједници одбора синдиката ЕРС-а, Предсједник СУРЕРС-а, Перић Миле „ХЕ на Дрини“, Бранко Ђурђевић пензионер „РиТЕ“ Угљевик, Небојша Бјелица „ХЕ на Дрини“

Генерални Директор ЕРС-а је исказао иницијативу, на заједничком састанку некадашњих Предсједника синдиката ЕРС-а и некадашњих Генералних директора ЕРС-а. Заједнички састанак биће одржан 31.01.2020.године у 11:00 часова, Кабинет Генералног Директора у просторијама МХ МП ЕРС-а, Бања Лука.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАХТЈЕВ бр.25/20 од 29.01.2020.године Управа МХ ЕРС-а

На састанку који је одржан 24.01.2020.године, договорено је да се Одбору синдиката ЕРС-а пребаци 5.000,00 КМ (петхиљадамарака) на рачун бр.555-800-00094176-39. Синдикат је од 04.09.2019.године укључен у рад око реструктурирања ЕРС-а, те је учествовао у изради критерија за остваривање права на стимулативну отпремнину и накнаду за економско-социјално збрињавање, Правилника за стимулативне отпремнине и Програма за социјално збрињавање радника.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • Именовање Комисије за надзор над примјеном Правилника о стимулативним отрпемнинама и накнади за економско-социјално збрињавање радника бр.ИНТ 125/20 од 30.01.2020.године Управа МП Извршни директор за правне, кадровске и опште послове

Дана, 24.01.2020.године, након што су на сједницама управа донесене одлуке о усвајању Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за еконмско-социјално збрињавање радника, дистрибутивна предузећа су са представницима синдикалних организација потписала јединствена мјерила и критеријуме оптимизације броја запослених у дистрибутивним предузећима на основу споразумног престанка радног односа уз остваривање права на стимулативну отпремнину и накнаду за економско-социјално збрињавање радника. На тај начин су се стекли услови за расписивање Интерног позива за пријављивање радника заинтересованих за добровољни престанак радног односа. Чланом 54. и 55. Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за економско-социјално збрињавање, прописана је обавеза, начин коституисања и задатак Комисије за надзор над његовом примјеном.

Сазив Комисије, према наведеним одредбама чине три представника Одбора синдиката МХ ЕРС-а и три представника Послодавца, те у складу с тим предлажемо да Управа Матичног Предузећа рјешењем именује Комисију за надзор над примјеном Правилника у сљедећем сазиву:

 1. Далибор Зарић, Одбор синдиката МХ ЕРС, предсједник
 2. Милан Лукић, Одбор синдиката МХ ЕРС,члан
 3. Мира Милетић, Одбор синдиката МХ ЕРС,члан
 4. Дражан Кусмук, ЗП „Електродистрибуција“ а.д, Пале, члан
 5. Жељка Косјерина, „Електро Херцеговина“, члан
 6. Милан Зељковић, Матично предузеће МХ ЕРС, Дирекција за дистрибуцију,члан

Такође, у складу са чланом 55.став (5), рјешењем је потребно именовати и секретара комисије који ће обављати административно-техничке послове за потребе рада Комисије. С тим у вези, предлажемо да се за секретара комисије именује Александра Јовановић, ЗЕДП „Електро Бијељина“ а.д. Бијељина.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧЦИ изведени из Записника бр.96/20 од 28.02.2020.год.

Тражити повећање плате за дефицитарне кадрове у дистрибутивним предузећима јер су они сада у тој фази с са отвореним простором да идемо са повећањем плата и за производна предузећа.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Предлажемо Правилник о технолошком вишку који морамо направити У изради ће учествовати Мира Милетић „Електрокрајина“, Далибор Зарић „РиТЕ“ Угљевик и Кораљка Ковачевић-Марков „Матично Предузеће“ као координатор. Припремићемо одлуку и крећемо у израду тог Правилника.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Израда нове систематизације и да остану стари коефицијенти.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Предлажем да Одбор синдиката ЕРС-а заједно са Активом жена и омладине упути допис Генералном Директору да се исплати једна цијена рада на нивоу ЕРС-а за 8.Март.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

Задужују се Ристо Рогић и Предсједник Одбора синдиката ЕРС-а да поново разговарају са руководством „Електрокрајине“ и да послије тог састанка извијесте Одбор синдиката.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ОДЛУКА бр.48/20 од 02.03.2020.године

Одбор синдиката једногласно је усвојио Извјештај о раду Одбора синдиката ЕРС-а за 2019.годину, бр.37/20 и Финансијски извјештај Одбора синдиката ЕРС-а за 2019.годину бр.32/20.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.44/20 од 02.03.2020.године Шеф кабинета Генералног Директора, в.д. Директор РиТЕ Угљевик, Извршни директори РиТЕ Угљевик

Одбор синдиката ЕРС-а је примио к знању Информацију о Предмету:Негативан утицај високе концентрације чврстих честица у димним гасовима на раду и животни вијек ОДГ постројења ПРОБЛЕМ РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ. Одбор синдикта ЕРС-а даје пуну подршку Синдикалној организацији РиТЕ Угљевик, да истрају код тражења одговора на постављења питања у Захтјеву за образложење бр.201/20, којег су упутили на адресе одговорних. Задужује се Предсједник да информише Одбор синдиката ЕРС-а о току реализације Захтјева за образложење.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАХТЈЕВ бр.45/20 од 02.03.2020.године Генерални Директор ЕРС-а, Шеф кабинета Генералног Директора ЕРС-а

Одбор синдиката је на сједници Одбора синдиката ЕРС-а, која је одржана дана 28.02.2020.године, расправљао о реструктурирању ЕРС-а, односно дистрибутивним предузећима. Заједнички је став са терена да је велики одлив дефицитарних кадрова. Одбор синдиката ЕРС-а тражи да се повећа плата оним радницима у дистрибутивним предузећима, без којих радни процес се не може одвијати. У колико не будемо повећали плате, остаћемо без дефицитарних занимања.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.46/20 од 02.03.2020.године

Одбор синдиката ЕРС-а је са пуно пажње расправљао о Информацији из Синдикалне организације РиТЕ Угљевик. Одбор синдиката даје пуну подршку у раду Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик и најоштрије осуђује појединце који раде против часних, честитих чланова Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик. Задужује се Предсједник Одбора синдиката ЕРС-а да својом Одлуком укине новчане помоћи на нивоу за појединце који нарушавају хармонију, бахато се понашају и шире неистине по Синдикалној организацији, а то све доприноси рушењу угледа Синдикалне организације. Та мјера би била као посљедња опомена пред искључење из Синдикалне организације.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ОДЛУКА бр.47/20 од 02.03.2020.године

Одбор синдиката ЕРС-а је једногласно усвојио План активности Актива жена и омладине за 2020.годину бр.15/20 и Финансијски план Актива жена и омладине за 2020.годину бр.16/20.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАХТЈЕВ бр.49/20 од 02.03.2020.године Генерални Директор ЕРС-а, Шеф кабинета Генералног Директора ЕРС-а

Одбор синдиката ЕРС-а, на сједници Одбора је једногласно усагласио Захтјев да се нашим радницама на нивоу Електропривреде исплати за 8.Март-Дан жена, по једна цијена рада.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ОДЛУКА бр.50/20 од 02.03.2020.године

Одбор синдиката ЕРС-а именију Комисију у саставу:

 1. Кораљка Марков-Ковачевић – кординатор
 2. Далибор Зарић – З.П. РиТЕ Угљевик
 3. Мира Милетић – З.П. Електрокрајина
 4. Весна Зуровац – З.П. ХЕТ Требиње

Задатак Комисије је да напише Програм рјешавања вишка радника, ако се утврди да ће због технолошких, економских или организационих промјена доћи до престанка потребе за радом радника у Зависним предузећима и Матичном Предузећу ЕРС-а.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.52/20 од 02.03.2020.године

На сједници Одбора синдиката ЕРС-а, анализирана је досадашња активност око реструктирирања дистрибутивних предузећа. Нисмо могли да разјаснимо дилему како ће нова радна мјеста на које буду распоређивани радници „задржати своје старе коефицијенте“.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ОБАВЈЕШТЕЊЕ Конфедерација Синдиката Републике Српске  бр.053-12/20 од 03.04.2020.године – Свим Синдикалним организацијама, чланицама Кофедерације Синдиката РС, свим медијима

Влада Републике Српске је имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Српској изазвану вирусом Корона, као и потребу да се, у циљу спречавања даљих штетних посљедица, обезбиједе знатна финансијска средства, а уважавајући чињеницу да су активирани рачуни посебних намјена Фонда солидарности за обнову Републике Српске, Закључком од 27.03.2020.године сугерисала да се, по принципу добровољности и солидарности, запослени одрекну дијела својих примања за мјесец март 2020.године, како би иста била уплаћена на рачуне посебних намјена Фонда солидарности Републике Српске. У протеклом периоду свједоци смо појаве да поједини директори и руководиоци овај приједлог Владе проводе на тај начин тако што врше притисак на запослене да се одричу свог дијела зараде. На тај начин се директно крши Закључак Владе РС, Закони, Колективни уговори, Правилници као и загарантовани принципи добровољности и солидарности. Имајући у виду горе наведено позивамо све Синдикалне организације које дјелују у оквиру Конфедерације Синдиката Републике Српске да о свим злоупотребама овога Закључка Владе РС обавијесте Предсједништво Конфедерације Синдиката Републике Српске како би смо преко Адвокатске канцеларије Стевановић против истих моментално поднијели тужбе. Напомињемо да је издвајање искључиво на принципу добровољности, радник самостално и у доброј вољи доноси одлуку да ли се жели одрећи дијела плате и у ком износу.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.92/20 од 21.04.2020.године

Задужује се Предсједник Одбора синдиката Електропривреде РС да ангажује Адвокатску канцеларију „Вицковић“, која је учествовала у изради Колективног уговора Електропривреде Републике Српске. Разлог ангажовања Адвокатске канцеларије је озбиљно нарушавање Колективног уговора од појединих Управа Зависних предузећа, како би помогли синдикату око подношења тужби за поједине Управе.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.93/20 од 21.04.2020.године

Једнострано нарушавање Колективног уговора ЕРС-а од појединих Управа Зависних предузећа је непримјерено данашњој ситуацији и биће тужени од стране синдиката. Задужује се Предсједник Одбора синдиката ЕРС-а да се у писаној форми Упозорења, обрати Управама Зависних предузећа, под једним условом, а то је, уколико се Предсједник Синдикалне организације З.П. обрати писмено Одбору Синдиката ЕРС-а.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • Позив на примјену важећег Колективног уговора бр.100/20 од 23.04.2020.године Управи МХ ЕРС-а, Управи предузећа, З.П. „Хидроелектране на Врбасу“, Предсједник С.О. З.П. „Хидроелектране на Врбасу“

Дописом Синдикалне организације ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град од 22.04.2020.године обавјештен сам о ускраћивању права радника по основу рада, установљених Колективним уговором на тај начин што се за мартовску плату за 2020.годину Управа ЗП „ХЕ на Врбасу“ није обрачунала изузетан допринос радницима који су на то имали право. Оваква пракса није јединствен случај. Зато сматрам да је потребно да Вам се као Предсједник Синдиката обратим ради остваривања и заштите права радника гарантованих Законом. Наиме, Законом о раду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број:1/16 и 66/2018) у одредби члана 1 тач. 4 прописује се да се права, обавезе и одговорности из радног односа уређују и колективним уговором, а правилником о раду и уговором о раду само када је то овим законом одређено. Колективни уговор Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ између Синдиката и Послодавца закључен је септембра 2017.године на период од три године. Одредбом члана 3 Закона прописано је да се Колективним уговором закљученим између синдиката и послодавца у складу са законом уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, начин и поступак њиховог остваривања и међусобни односи учесника колективног уговора. Чланом 17 Закона је прописано да је Послодавац дужан да информише раднике, односно њихове представнике о правима, дужностима и одговорностима из овог закона и колективног уговора, о условима за утврђивање плата, платама итд. Чланом 123 Закона је прописано да су елементи за одређивање плате из става 1.овог члана коефицијенти сложености посла и цијена рада, уколико законом и колективним уговором није другачије уређено. Чланом 124 ст.1 Закона прописано је да се плата из члана 123. овог закона увећава се 0,3% за сваку годину радног стажа, уколико другим законом, колективним актом или уговором о раду није другачије одређено. Одредбом става 2 прописано је да се поред увећања из става 1. овог члана, плата радника у складу са општим актом и уговором о раду увећава по основу отежаних услова рада, прековременог рада, рада ноћу, рада празником и другим данима у које се по закону не ради. Одредбом става 3 истог члана прописано је да се општим актом и уговором о раду могу утврдити и други случајеви у којима радник има право на увећање плате. Одредбом члана 81 Колективног уговора прописани су основи по којима се плата радника може увећати. Тачком 8 прописано је да се плата увећава по основу изузетног доприноса радника укупном пословном резултату и развоју Послодавца, до 7%. Појам „изузета допринос“ у смислу ове тачке Послодавац ће уредити посебним актом. Из цитиране одредбе Колективног уговора недвосмислено је право радника на увећање плате по основу изузетног доприноса као посебне категорије. Начин обрачуна изузетног доприноса је готово идентичном методом успостављен на нивоима свих зависних предузећа, тако што је дефинисано да се проценат за изузетан допринос израчунава тако да се коефицијент 01,75 помножи са годинама радног стажа (ЗП „ХЕ на Врбасу, ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале идр.). Категорија изузетан допринос која представља основ за увећање плате запослених је установљена колективним уговором који је на правној снази. Укидањем обрачуна увећања плате по овом основу директно је кршење одредаба важећег Колективног уговора и консеквенто права радника из радних односа гарантованих Колективним уговором, Законом и Уставом као највишим правним актом. Као Предсједник овом приликом основано указујем на незакониту и правно неутемељену одлуку пословодства о начину обрачуна зараде за март 2020.године, јер се тиме подрива принцип правне сигурности и заштите већ стечених права и оштећују радници. Циљ Синдикалне организације је да, између осталог, обезбиједи и очува извјесност, сигурност и предвидивост у погледу плата и осталих права која проистичу из радног односа уз примјену важећих прописа и на тај начин заштити права радника. Одредбом члана 245 Закона о раду прописано је: Општи и посебни колективни уговори непосредно се примјењују и обавезују све послодавце који су у вријеме закључивања колективног уговора чланови удружења послодаваца учесника колективног уговора. (2) Колективни уговор из става 1. овог члана обавезује и послодавце који су накнадно постали чланови удружења послодаваца, учесника колективног уговора. (3) Колективни уговор обавезује послодавце из ст. 1. и 2. овог члана шест мјесеци након иступања из удружења послодаваца учесника колективног уговора. Доношење акта под називом „Ванредне мјере и смјернице за ублажавање посљедица на нивоу МХЕРС проузроковане појавом пандемије Корона вирус“ представља механизам којим се појава пандемије злоупотребљава у сврху кршења права радника установљених Колективним уговором. Непоштовањем права из важећег Колективног уговора крше се одредбе Посебног Колективног уговора. Овим путем од Вас захтијевам да се исправи учињена грешка приликом обрачуна мартовске плате на начин да исту грешку исправите приликом обрачуна априлске плате, јер уколико то не учините Синдикат ће интересе радника заштитити кроз разне облике синдикалне борбе, укључујући и обраћање судским и инспекцијским органима. Као што вам је познато, одредбом члана 263 ст.1 Закона о раду прописано је да надзор над поштовањем овог закона, других прописа о радним односима, колективних уговора и правилника о раду, којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених врши Републичка управа за инспекцијске послове, подсредством надлежних републичких инспектора и инспектора у јединицама локалне самоуправе. Одредбом члана 264 ст.1 тач. 29 прописано је да ће са новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 12.000 КМ казнити за прекршај послодавац: ако раднику ускрати или смањи плату или накнаду плате која му припада по закону, колективном уговору, правилнику о раду и уговору о раду или их не исплати у прописаним роковима (чл.120. и 126. овог закона). У нади да ће руководство Послодавца приликом даљег одлучивања примјењивати важећи Колективни уговор који је на снази уз поштовање елементарних постулата права прописаних Уставом РС и њеним законима како бисмо имали правноваљану и на закону и Уставу утемељену одлуку, очекујем да ћете предузети потребне радње и отклонити проузроковану штету радницима и да ћете о истим радњама обавијестити овај Синдикат.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • Синдикална организација ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале – Обраћање за помоћ НО Предузећа, бр. 05-С/20 од 15.04.2020.године, Обраћање Управи предузећа, бр. 04-С/20 од 15.04.2020.године

Дана 15.04.2020.године одржан је телефонски састанак Синдикалне организације ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале. На састанку се расправљало о документу „Ванредне мјере и смјернице за ублажавање посљедица на нивоу МХЕРС проузроковане појавом пандемије Корона вируса“, број:01-853-27/20 од 09.04.2020.године који је послат предсједнику СО Мирославу Кременовићу како би били упознати за Ванредне мјере и смјернице за ублажавање посљедица на нивоу МХЕРС проузроковане појавом пандемије Корона вируса“. Цијенећи ситуацију ванредног стања у којој се налазимо као комплетно друштво, тако се и ми радници ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и понашамо. Нашу солидарност смо исказивали у више наврата кад год је од нас ситуација то и тражила па тако и сад у доба ове пошасти. Један од закључака са овог састанка је да се ми радници ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале НЕ СЛАЖЕМО са смјерницом из тачке 6. ових ванредних мјера које је прописао штаб за праћење епидемиолошке ситуације на нивоу МХ ЕРС-а у којој се тражи да Послодавци свих Зависних предузећа ИЗУЗЕТНИ ДОПРИНОС уређују на „посебан начин“ по својој мјери, без сагласности Синдиката. ПРАВИЛНИК О ИЗУЗЕТНОМ ДОПРИНОСУ постоји на нивоу ЗП „Електродистрибуције“ а.д. Пале, донијет је од стране НО ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-578/18 од 26.03.2018.године и као такав је важећи и саставни је дио КУ МХ ЕРС-а. Свако мијењање и преправљање овог ПРАВИЛНИКА О ИЗУЗЕТНОМ ДОПРИНОСУ би било и директно кршење важећег КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  МХ ЕРС-а. Зато Вас молимо и упозоравамо да не мијењате ПРАВИЛНИК О ИЗУЗЕТНОМ ДОПРИНОСУ.

Појашњење појма „ИЗУЗЕТНИ ДОПРИНОС“

Ступањем на снагу Одлуке Владе РС од јуна мјесеца 2016.године којим се каже да је увећање плате по основу минулог стажа 0,3%, радници ЕРС-а су били оштећени јер је до тада увећање за раднике ЕРС-а било 0,6% па смо увели тада у КУ ново увећање „Изузетан допринос“ као дјелимичну компезацију.

Правно појашњење:

Слиједом свега наведеног, јасно је да не постоје законска упоришта за обавезу увођења свих предметних мјера, изузев оних које су стварно донијете у складу са начелима превенције, одговорности, солидарности, заштите и слично и које су резултат оперативног спровођења одлука донијетих од стране виших инстанци. Иако ванредно стање и ванредна ситуација доводи до укидања и ограничавања појединих људских права и слобода, исти никако не могу довести до њиховог апсолутног дерогирања и занемаривања позитивних, важећих законских и подзаконских оквира, те општих аката који су донијети у складу са истима.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • Синдикална организација ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале – Молба за помоћ Одбору синдиката ЕРС-а, бр. 06-С/20 од 21.04.2020.године

Синдикални одбор ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на телефонском састанку, одржаном 15.04.2020.године, расправљао је о документу Ванредне мјере и смјернице за ублажавање посљедица на нивоу МХЕРС проузроковане појавом пандемије Корона вируса“, број:01-853-27/20 од 09.04.2020.године, који је послат предсједнику СО Мирославу Кременовићу. На поменутом телефонском састанку донијета је одлука да се напише допис којим се обраћамо директору/Управи и НО ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са намјером да их упознамо са чињеницом да би свако једнострано прављење Правилника о изузетном доприносу било кршење важећег КУ МХ ЕРС-а. Допис је написан и предат Директору/Управи и НО ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале званично преко протокола фирме. Након предаје наших дописа на протокол, предсједнику СО Мирославу Кременовићу одмах је уручен нови измјењени Правилник о изизетном доприносу, који је потписан од стране НО ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са којим се ми не слажемо и мишљења смо да нам је званични КУ МХ ЕРС-а НАРУШЕН. Овим путем молимо предсједника ОС ЕРС-а, г.Мићановић З. да нам помогне у рјешавању овог новонасталог проблема у вези са нарушавањем важећег КУ МХ ЕРС-а.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • Позив на примјену важећег Колективног уговора бр.101/20 од 24.04.2020.године Управи МХ ЕРС-а, Управи предузећа, З.П. „Електродистрибуција“ Пале, Предсједник С.О. З.П. „Електродистрибуција“ Пале

Дописом Синдикалне организације ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале од 23.04.2020.године обавјештен сам о ускраћивању права радника по основу рада, установљених Колективним уговором на тај начин што се за мартовску плату за 2020.годину Управа ЗП „Електродистрибуција“ Пале није обрачунала изузетан допринос радницима који су на то имали право. Оваква пракса није јединствен случај. Зато сматрам да је потребно да Вам се као Предсједник Синдиката обратим ради остваривања и заштите права радника гарантованих Законом. Наиме, Законом о раду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број:1/16 и 66/2018) у одредби члана 1 тач.4 прописује се да се права, обавезе и одговорности из радног односа уређују и колективним уговором, а правилником о раду и уговором о раду само када је то овим законом одређено. Колективни уговор Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ између Синдиката и Послодавца закључен је септембра 2017.године на период од три године. Одредбом члана 3 Закона прописано је да се Колективним уговором закљученим између синдиката и послодавца у складу са законом уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, начин и поступак њиховог остваривања и међусобни односи учесника колективног уговора. Чланом 17 Закона је прописано да је Послодавац дужан да информише раднике, односно њихове представнике о правима, дужностима и одговорностима из овог закона и колективног уговора, о условима за утврђивање плата, платама итд. Чланом 123 Закона је прописано да су елементи за одређивање плате из става 1.овог члана коефицијенти сложености посла и цијена рада, уколико законом и колективним уговором није другачије уређено. Чланом 124 ст.1 Закона прописано је да се плата из члана 123. овог закона увећава се 0,3% за сваку годину радног стажа, уколико другим законом, колективним актом или уговором о раду није другачије одређено. Одредбом става 2 прописано је да се поред увећања из става 1. овог члана, плата радника у складу са општим актом и уговором о раду увећава по основу отежаних услова рада, прековременог рада, рада ноћу, рада празником и другим данима у које се по закону не ради. Одредбом става 3 истог члана прописано је да се општим актом и уговором о раду могу утврдити и други случајеви у којима радник има право на увећање плате. Одредбом члана 81 Колективног уговора прописани су основи по којима се плата радника може увећати. Тачком 8 прописано је да се плата увећава по основу изузетног доприноса радника укупном пословном резултату и развоју Послодавца, до 7%. Појам „изузета допринос“ у смислу ове тачке Послодавац ће уредити посебним актом. Из цитиране одредбе Колективног уговора недвосмислено је право радника на увећање плате по основу изузетног доприноса као посебне категорије. Начин обрачуна изузетног доприноса је готово идентичном методом успостављен на нивоима свих зависних предузећа, тако што је дефинисано да се проценат за изузетан допринос израчунава тако да се коефицијент 01,75 помножи са годинама радног стажа (ЗП „ХЕ на Врбасу, ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале идр.). Категорија изузетан допринос која представља основ за увећање плате запослених је установљена колективним уговором који је на правној снази. Укидањем обрачуна увећања плате по овом основу директно је кршење одредаба важећег Колективног уговора и консеквенто права радника из радних односа гарантованих Колективним уговором, Законом и Уставом као највишим правним актом. Као Предсједник овом приликом основано указујем на незакониту и правно неутемељену одлуку пословодства о начину обрачуна зараде за март 2020.године, јер се тиме подрива принцип правне сигурности и заштите већ стечених права и оштећују радници. Циљ Синдикалне организације је да, између осталог, обезбиједи и очува извјесност, сигурност и предвидивост у погледу плата и осталих права која проистичу из радног односа уз примјену важећих прописа и на тај начин заштити права радника. Одредбом члана 245 Закона о раду прописано је: Општи и посебни колективни уговори непосредно се примјењују и обавезују све послодавце који су у вријеме закључивања колективног уговора чланови удружења послодаваца учесника колективног уговора. (2) Колективни уговор из става 1. овог члана обавезује и послодавце који су накнадно постали чланови удружења послодаваца, учесника колективног уговора. (3) Колективни уговор обавезује послодавце из ст. 1. и 2. овог члана шест мјесеци након иступања из удружења послодаваца учесника колективног уговора. Доношење акта под називом „Ванредне мјере и смјернице за ублажавање посљедица на нивоу МХЕРС проузроковане појавом пандемије Корона вирус“ представља механизам којим се појава пандемије злоупотребљава у сврху кршења права радника установљених Колективним уговором. Непоштовањем права из важећег Колективног уговора крше се одредбе Посебног Колективног уговора. Овим путем од Вас захтијевам да се исправи учињена грешка приликом обрачуна мартовске плате на начин да исту грешку исправите приликом обрачуна априлске плате, јер уколико то не учините Синдикат ће интересе радника заштитити кроз разне облике синдикалне борбе, укључујући и обраћање судским и инспекцијским органима. Као што вам је познато, одредбом члана 263 ст.1 Закона о раду прописано је да надзор над поштовањем овог закона, других прописа о радним односима, колективних уговора и правилника о раду, којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених врши Републичка управа за инспекцијске послове, подсредством надлежних републичких инспектора и инспектора у јединицама локалне самоуправе. Одредбом члана 264 ст.1 тач. 29 прописано је да ће са новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 12.000 КМ казнити за прекршај послодавац: ако раднику ускрати или смањи плату или накнаду плате која му припада по закону, колективном уговору, правилнику о раду и уговору о раду или их не исплати у прописаним роковима (чл.120. и 126. овог закона). У нади да ће руководство Послодавца приликом даљег одлучивања примјењивати важећи Колективни уговор који је на снази уз поштовање елементарних постулата права прописаних Уставом РС и њеним законима како бисмо имали правноваљану и на закону и Уставу утемељену одлуку, очекујем да ћете предузети потребне радње и отклонити проузроковану штету радницима и да ћете о истим радњама обавијестити овај Синдикат.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.102/20 од 23.04.2020.године

Одбор синиката ЕРС-а је прихватио Закључке које је упутила Синдикална организација Рудник и Термоелектрана Угљевик, под бројевима: 286/20, 287/20, 288/20, 289/20, са састанка Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик, одржаног дана 22.04.2020.године.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • Заштита стечених права радника из појединачног и општег (гранског) колективног уговора, бр.112/20 од 08.05.2020.године, Управи предузећа ЗП         „ Хидроелектране на Врбасу“, Предсједник С.О. „ Хидроелектране на Врбасу“

Дописом од 23.04.2020.године указали смо на погрешке у примјени Колективног уговора од стране појединих зависних предузећа, а везано за права радника по основу рада, у смислу непримјењивања категорије изузетан допринос као снова за увећање плате радницима. Ово прво је, као што смо већ рекли у претходном допису, установљено одредбом члана 81 тач. 8 Колективног уговора према којој се плата радника увећава по основу изузетног доприноса радника укупном пословном резултату и развоју Послодавца, до 7%. Појам „изузетан допринос“ у смислу ове тачке Послодавац ће уредити посебним актом. Посебни акти су донијети непосредно након закључења Колективног уговора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ између Синдиката и Послодавца, који је закључен септембра 2017.године. Имамо сазнања да су поједина зависна предузећа након нашег указивања на обавезност примјене важећег Колективног уговора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ отпочела поступак измјене појединачних аката којима је дефинисан појам изузетан допринос. У овој ситуацији као Предсједник Синдиката осјећам дужност да вас подсјетим на карактер установљеног права и разлог његовог увођења. Прије свега, измјене које се покушавају извршити имају повратно дејство и као такве дирају у стечена права радника установљена колективним уговором закљученим прије три године. Могућност да се радницима одузима стечено право и да исти не буду обавијештени о конкретним одлучним чињеницама и подацима на основу којих Послодавац доноси дискрециону одлуку, мијењајући акт којим је дефинисан изузетан допринос, мора се примјењивати крајње рестриктивно, уважавајући права радника и на начин прописан Законом за измјену колективног уговора. Истовремено користим прилику да подсјетим да је циљ увођења института изузетног доприноса уведен да би се амортизовало умањење плате због умањења процента који се односи на увећање плате по основу минулог рада. Наиме, одредбама Колективног уговора Енергетике Републике Српске прописано је да се основна плата радника увећава по основу укупног радног стажа за најмање 0,60% за сваку навршену годину радног стажа. Колективним уговором Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ прописано је да се основна плата радника увећа 0,30% за сваку навршену годину радног стажа до навршених 25 година, и 0,50% за сваку навршену годину радног стажа преко навршених 25 година радног стажа. Одредбом члана 126 Колективног уговора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ прописано је: Уколико Законом и општим колективним уговором буду предвиђена већа права радника од права која су утврђена колективним уговором, примјењиваће се одредбе Закона и Општег колективног уговора“. Дакле, измјене појединачних аката којима је уређен институт изузетан допринос који за крајњи циљ има умањење плате радника, не само што је у супротности са стеченим правима радника, већ и са Колективним уговором Енергетике Републике Српске. Стога је евидентно да ће радници тражити оно што им по Закону, односно колективном уговору (посебном и општем) припада. Није у интересу послодавца да води судске спорове без изгледа за успјех. Радници и Послодавац си на истом задатку. Зато очекујем да ћете овај допис схватити као заштиту интереса и једних и других. Првенствено је ријеч о заштити стечених права радника и остваривању права која им припадају на основу позитивних прописа и појединачних аката код Послодавца, односно општих колективних уговора. Са друге стране, молим да овај допис схватите као најбољу намјеру да се избјегну непотребни судски трошкови у судским поступцима који би, сасвим извјесно, били резултат укидања установљених и на позитивним прописима заснованих права, а за Послодавца би проузроковали непотребне трошкове и штету. Полазећи од свега наведеног, позивам на примјену важећег Колективног уговора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ између Синдиката и Послодавца закључен је септембра 2017.године  у пуном капацитету и без изузетка. Свако дргачије поступање поред штете радницима, дугорочно посматрано, извјесно ће резултирати штетом за Послодавца. Зато Вас још једном позивам да обезбиједите примјену прописа, јер је то и у интересу рентабилног менаџерског управљања друштвом.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • ОДЛУКА бр.119/20 од 21.05.2020.године

Са рачуна Одбора синдиката Електропривреде уплатити на рачун С.О. „Хидроелектране на Требишњици“, са назнаком за Актив жена и омладине синдиката ЕРС-а, новчану помоћ у износу од 6.400,00 КМ. Одбору синдиката ЕРС-а упућена је молба бр.118/20 за новчану помоћ од стране Актив жена и омладине синдиката ЕРС-а, којима је потребна помоћ другог лица. Финансијским планом Актив жена и омладине синдиката ЕРС-а за 2020.годину, та средства су планирана.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • Позив за састанак бр.406/20 од 05.06.2020.године

Телефонским консултацијама између Предсједника Синдикалних организација РиТЕ Гацко, Електро-Бијељине и РиТЕ Угљевик, договорен је заједнички састанак Синдикалних одбора РиТЕ Гацко, Електро-Бијељине и РиТЕ Угљевик у Управној згради ЗП РиТЕ , Велика сала 11.06.2020.године у 10:00 часова. Тема састанка је Колективни уговор Електопривреде Републике Српске и актуелно стање у Електопривреди Републике Српске.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • Информација Јагода Лажетић бр.123/20 од 09.06.2020.године

На сједници Колегија директора МХ „Електропивреда РС“ одржаној 25.05.2020.године, усаглашен је став да се наставе активности на започетом процесу закључења Споразума о добровољном престанку радног односа са запосленима у дистрибутивним предузећима којима је одобрен захтјев поднесен по објављеном позиву. У Закључку број 4 Записника са сједнице Колегија, наведено је: „Имајући у виду да је пандемија корона вируса стопирала програм стимулативних отпремнина, јединствен је закључак Колегија да се до 25.06.2020.године изврши исплата отпремнина у дијелу шест плата, а остатак најкасније до 01.09.2020.године.“. Такође, у закључку број 5. је наведено да је EBRD исказао спремност да подржи пројекат реорганизације, на начин да ће обезбиједити кредитна средства намјењена исплати отпремнина. Закључком је именована Радна група којој је у обавезу стављена комуникација са EBRD по овом питању. Сматрала сам да је ова информација од значаја за Синдикат као кључног партнера у цијелом процесу. Користим прилику да захвалим на досадашњој сарадњи и кажем очекивање да ћемо заједно цијели процес успјешно окончати. О свим наредним корацима, а посебно о статусу активности у вези са обезбјеђењем средстава, бићете благовремено и потпуно информисани. Уколико у овој фази цијените потребним одржавање заједничког састанка на тему реализације процеса смањења броја запослених у ЕД предузећима на бази добровољних одлазака, у потпуности смо вам на располагању.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • Шеф кабинета Генералног Директора МХ ЕРС бр.01-1485/20 од 17.06.2020.године ( запримљено под бр.131/20 од 18.06.2020.год.) – ПРЕДМЕТ: Одговор на допис бр. 423/20 од 11.06.2020.године

Након састанка који је одржан у Министарству енергетике и рударстава у Влади Републике Српске, на коме су присуствовали и г-дин Зоран Мићановић, г-дин Жељко Тепавчевић и г-динн Слободан Остојић, детаљно је била изнесена информација о начину пословања МХ „Електропривреда“ Републике Српске. На том састанку сте упознати да свако предузеће са својим органима управљања (Управа, Одбор за ревизију, Надзорни одбор и Скупштина акционара) одређује и дефинише свој план пословања. Тако, свако предузеће планира своје приходе и расходе. Приходе планира на основу регулисане цијене електричне енергије, дефинисане од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и произведене количине електричне енергије (kWh), као и других услуга и роба које су одобрене од стране Регулаторне комисије за енергетику. Што се тиче расхода, на жалост, поједина предузећа ме успијевају рационализовати и оптиматизовати трошкове свога пословања и тако редају негативне пословне резултате. Свако предузеће које направи негативан пословни резултат, значи да има веће расходе од својих прихода (губитак), а свако предузеће које направи веће приходе од расхода имаће позитиван пословни резултат (добит). Тако, имајући у виду протеклих 5 пословних година (2015.-2019.година) негативни резултат РиТЕ се покривао консолидацијом из система Електропривреде Републике Српске. Резултати Матичног предузећа „Електропривреда“ Републике Српске су више него јасни и управо се крећу сходно дозволама од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за обављање дјелатности, између осталог, коорпоративни послови холдинга, тржишно снадбијевање купаца, трговина електричном енергијом, као и капитализација предузећа чији је оснивач Матично предузеће. Претходно изнесено указује, да свако предузеће треба да организује процес рада, а сходно дозволама за обављање своје дјелатности и изврши своје позитивно пословање. Уважавајући пандемију корона вируса, као и посљедице на електро сектор (ниска цијена електричне енергије на спољашњем тржишту, лошија наплативост, високи фиксни трошкови) успјели смо одржати стабилност и погонску спремност система, редовно исплаћивати лични доходак радника, наставити са реализацијом на изградњи нових енергетских објеката. Сматрамо да нико нема право да износи паушалне оцјене о пословању јединица у систему Мјешовитог холдинга, као и да импутира Матичном предузећу на било који начин да учествује у дестабилизацији система. Прије одржавања заједничког састанка, а у циљу дефинисања основа за Посебни колективни уговор, неопходно је познавати основе, не само технике, већ и правних и економских цјелина, а сигурни смо да то можете наћи у свим зависним предузећима, ко то жели.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО                                                                                                         

 • ДОПИС бр.128/20 од 18.06.2020.године

Одговор бр.01-1485-1/20, који сте нам упутили још једном потврђује од раније констатацију да Управа МХЕРС-а, Синдикат не уважава као партнера. Ни на један наш Захтјев нисте одговорили. Не уважавате нас, то је Ваша Одлука и ми ћемо је поштовати.

Ми ћемо морати тражити друге инстанце државе гдје ћемо пренијети Ваш начин рада и тражити заштиту и опстанак система Електропривреде Републике Српске.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧЦИ бр.149/20 од 25.06.2020.године
 • Оснажује се Закључак са XIX сједнице Одбора синдиката ЕРС-а подршком Одбора синдиката ЕРС-а са XX сједнице и тражи се повећање плата за дефицитарне кадрове у дистрибутивним предузећима и са повећањем плата за производна предузећа као и Матичном предузећу.

                                                                                                    НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • Оснажује се Закључак са XIX сједнице Одбора синдиката ЕРС-а подршком Одбора синдиката ЕРС-а са XX сједнице и предлажемо Правилник о технолошком вишку који морамо направити. Задужују се Мира Милетић, Далибор Зарић и Кораљка Ковачевић-Марков као координатор који ће учествовати у изради Правилника о технолошком вишку.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • Задужује се Предсједник Одбора синдиката ЕРС-а и Ристо Рогић да поново разговарају са руководством „Електрокрајине“.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • Одбор синдиката ЕРС-а даје пуну подршку С.О. РиТЕ Угљевик и С.О. РиТЕ Гацко у вези са штрајком упозорења и закључцима са заједничког састанка број:423/20 од 11.06.2020.године.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • У што скорије вријеме одржати састанак Одбора Синдиката ЕРС-а са Управом Матичног Предузећа.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • Сљедећа сједница Одбора синдиката ЕРС-а одржаће се у одмаралишту З.П. „Електро-Добој“ Добој.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • 21.(двадесет прве) радничке спорске игре биће одржане у септрембру мјесецу ако епидемиолошка ситуација то дозволи.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • Комисија за надзор над примјеном и праћењем Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за економско – социјално збрињавање радника

Одговор на допис, бр.13698/20 од 12.06.2020.године (Веза акт: Мејл Електрокрајине, у вези члана 12. Споразума о престанку радног односа од 11.06.2020.године) ( запримљено под бр.135/20 од 18.06.2020.год.)

У складу са чланом 55. Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за економско – социјално збрињавање радника (у даљем тексту: Правилник), надзор над примјеном Правилника врши Комисија за надзор над примјеном и праћењем Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за економско – социјално збрињавање радника (у даљем тексту:Комисија), те се иста оглашава надлежном за давање тумачења одредаба предметног Правилника. Комисија је запримила мејл (акт) од Зависног предузећа „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, дана 12.06.2020.године, којим се тражи појашњење у вези члана 12. Споразума о престанку радног односа, те се даље предлажу измјене истог. Сходно вашем мејлу и горе наведеном, достављамо вам сљедећи одговор:

У складу са чланом 3. Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за економско – социјално збрињавање радника недвосмислено је прописана дефиниција, начин израчунавања максималне висине новчаних средстава која се могу исплатити по основу наведеног члана, као и рок за исплату стимулативне отпремнине. Такође, сходно члану 4. Правилника о стимулативним отпремнинама и накнади за економско – социјално збрињавање радника, недвосмислено је прописана дефиниција, начин израчунавања максималне висине новчаних средстава која се могу исплатити по овом основу, као и рок за исплату накнаде за економско – социјално збрињавање радника. На основу наведеног, те чињеници да је чланом 19. Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско – социјално збрињавање радника, по групама, утврђен максималан износ (нето) висине стимулативне отпремнине и накнаде за економско – социјално збрињавање, без увећања, а које се врше накнадно  по основу члана 23. Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско – социјално збрињавање радника, можемо закључити да прописана висина стимулативне отпремнине која је утврђена у члану 5. Споразума о престанку радног односа и прописана накнада за економско – социјално збрињавање радника утврђена у члану 9. Споразума о престанку радног односа није утврђена у складу са чланом 23. Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско – социјално збрињавање радника. Сходно члану 12. Споразума о престанку радног односа, утврђује се увећање стимулативне отпремнине и накнаде за економско – социјално збрињавање ( из члана 5. и 9. Споразума) за припадајући проценат (%), у складу са чланом 23. став (1) или (2) или (2) тачка 1), 2), 3) или 4) Правилника о стимулативној отпремнини и накнади за економско – социјално збрињавање радника ( у даљем тексту: Правилник). У члану 13. Споразума о престанку радног односа, прописује се висина стимулативне отпремнине и накнаде за економско – социјално збрињавање радника увећана за припадајући проценат у складу са чланом 23. став (1) или (2) тачка 1), 2), 3) или 4) Правилника и члана 12. Споразума о престанку радног односа, а у вези са члановима од 17. до 26. Правилника и члановима од 4 до 13. Споразума о престанку радног односа, којим је прописан начин израчунавања износа стимулативне отпремнине и израчунавања износа накнаде за економско – социјално збрињавање радника те основ и висина увећања истих. На основу свега наведеног можемо закључити да прописана висина стимулативне отпремнине у члану 5. Споразума о престанку радног односа мора бити утврђена и израчуната у складу са чланом 3. Правилника, односно прописана висина накнаде за економско – социјално збрињавање радника у члану 9. Споразума о престанку радног односа мора бити утврђена и израчуната у складу са чланом 4. Правилника, те можемо закључити да утврђене висине морају бити утврђене у висини како је то прописано у горе наведеним члановима Правилника, односно без увећања по основу члана 23. Правилника. Висина увећања сходно члану 23. Правилника, односно сходно члану 12. Споразума о престанку радног односа мора бити посебно прописана. У члану 13. Споразума о престанку радног односа, прописује се укупан износ стимулативне отпремнине и накнаде за економско – социјално збрињавање, увећан у складу са Правилником и закљученим Споразумом о престанку радног односа.

Комисија дјелимично прихвата приједлог Зависног предузећа „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука у дијелу који се односи на одређивање рока за исплату средстава која се остварују по основу члана 23. Правилника, те Комисија утврђује измјене и допуне текста члана 12. Споразума о престанку радног односа који сада гласи:

Члан 12.

„(1) На основу члана 23. став (1/2) тачка (1, 2, 3 и 4) Правилника, износ стимулативне отпремнине и накнаде за економско – социјално збрињавање радника који је прописан на основу члана 5. и 9. овог Споразума, увећава се за ___%, односно у износу од ___КМ (словима у _/_ КМ).

(2) Исплата накнаде која је прописана у ставу (1) овог члана ће се извршити у року од 60 дана од дана престанка радног односа, односно уз исплату накнаде за економско – социјално збрињавање радника.“

Комисија преузима обавезу једнаког информисања свих зависних дистрибутивних предузећа у систему Мјешовитог Холдинга „Електропривреда“ Републике Српске у циљу унифицираног поступања свих субјеката и учесника спровођења овог Програма.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • EPSU-тим за организовање-Састанак, бр.140/20 од 23.06.2020.године

Настављајући се на емаил EPSU-овог генералног секретара Jana Willema Goudriaana, од 18.11.2019.желио сам се још једном представити и договорити састанак са Вама. Имали смо у плану састанке са синдикатима у регији одржати прије, али усљед пандемије вируса COVID-19 морали смо суспендирати наше активности и пребацити се на онлине рад. Овај састанак бисмо одржали такође онлине, корисрећи Zoom платформу. Кроз састанак бих укратко описао на чему ми као EPSU-ов тим за организовање радимо, те који су нам планови за будућност. С Вама бих желио разговарати о вашем синдикату, стању у сектору и радничким правима те о вашим активностима у пољу организовања и укључивања нових чланова у синдикат. Предлажем да одржимо састанак сљедећи тједан, између 29.06. и 03.07.? Када договоримо тачно вријеме, креират ћу састанак и послати Вам онлине линк за Zoom.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ОДЛУКА бр.144/20 од 25.06.2020.године

Са рачуна Одбора синдиката Електропривреде уплатити на текући рачун С.О. „ХЕ на Требишњици“ новчану помоћ у износу од 4.000,00 КМ)  а који ће новац уплатити удружењу родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама „Зрачак“ Љубиње (20 чланова Х 200,00 КМ). Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама „Зрачак“ Љубиње упутило је Захтјев за новчану помоћ бр.141/20 Одбору синдиката ЕРС-а.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАХТЈЕВ ЗА САСТАНАК бр.167/20 од 02.07.2020.године Управа МХ ЕРС-а

Сходно усвојеним Закључцима број:149/20 од 25.06.2020.године, Закључак бр.5 Одбора синдиката ЕРС-а, предлажемо један заједнички састанак Управе Матичног Предузећа и Одбора Синдиката ЕРС-а, Предсједника СУРЕРС-а и Предсједнице Актива жена и младих синдиката ЕРС-а. Предлажем да Ви одредите термин, а мјесто одржавања Бања Лука – просторије СУРЕРС-а. Било би добро ради јавности, да одржимо састанак у просторијама СУРЕРС-а, тиме би дали до значаја нашем заједничком партнерству.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАХТЈЕВ 13.07.2020.године

На XXI сједници Одбора синдиката ЕРС-а, договорили смо се са Управом Матичног предузећа да се крене у преговоре око израде Колективног уговора. Договорили смо тим за преговоре. Бићу слободан да замолим да организујете састанке Синдикалних одбора по Зависним предузећима и Матичном Предузећу и да нам пошаљете приједлоге и сугестије око Колективног уговора ЕРС-а. Ваши приједлози и сугестије из Зависних предузећа и Матичног предузећа, ће одредити први тим за преговоре са Управом МХ ЕРС-а.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ОДЛУКА бр.173/20 од 13.07.2020.године

Одбор Синдиката Електропривреде Републике Српске је усвојио Одлуку о формирању радне групе за преговоре са Управом Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ за израду Колективног уговора МХ „ЕРС“.

Формира се радна група на нивоу Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске, за преговоре са Управом Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ у чији се састав именују:

 1. Зоран Мићановић, Предсједник Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске – координатор
 2. Слободан Остојић, Предсједник СУРЕРС-а
 3. Жељко Тепавчевић, Предсједник Синдикалне организације З.П. РиТЕ Гацко
 4. Весна Зуровац, Предсједник Актива жена и младих синдиката Електропривреде Републике Српске
 5. Милош Нинковић, Предсједник Синдикалне организације З.П. ХЕТ-а, Требиње
 6. Милан Лукић, Предсједник Синдикалне организације З.П. „Електро-Бијељина“, Бијељина
 7. Ристо Рогић, Предсједник Синдикалне организације З.П. „Електрокрајина“, Бања Лука
 8. Горан Васиљевић, Предсједник Синдикалне организације З.П. ХЕ „На Дрини“, Вишеград
 9. Мирослав Кременовић, Предсједник Синдикалне организације  З.П. „Електродистрибуција“, Пале
 10. Обрад Симић, Предсједник Синдикалне организације З.П. „Електро-Добој“, Добој
 11. Никола Чулић, Предсједник Синдикалне организације З.П. ХЕ „На Врбасу“, Мркоњић Град 
 12. Кораљка Марков-Ковачевић, Предсједник Синдикалне организације М.П. ЕРС-а, Требиње
 13. Раде Нинковић, Предсједник Синдикалне организације З.П. „Електрохерцеговина“, Требиње
 14. Далибор Зарић, Синдикална организација З.П. РиТЕ Угљевик
 15. Тања Вицковић, стручни консултант.

Радном групом руководи Предсједник Синдиката Електропривреде Републике Српске, Зоран Мићановић који ће бити и координатор преговора са Управом Мјешовитог Холдинга ЕРС-а.

Радна група има задатак да у име Синдиката, без одлагања отпочне и води преговоре са овлаштеним представницима Управе Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, по питању израде и усаглашавања пакета Колективног уговора МХ „ЕРС-а“, прихватљивог за Синдикат.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ОДЛУКА бр.174/20 од 14.07.2020.године АНЕКС ОДЛУКЕ бр.173/20 од 13.07.2020 године

Одбор Синдиката Електропривреде Републике Српске је извршио усмену консултацију између чланова радне групе број Одлуке:173/20 од 13.07.2020.године и дошао до Закључка  да је Небојша Бјелица потребан у радној групи из искуства о преговору из претходног Колективног уговора.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧАК бр.188/20 од 24.08.2020.године

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске предлаже Управи МПЕРС-а да постојећи Колективни уговор продужимо за период од три године.

Због ситуације са вирусом COVID-19 и мјерама које је предузела Влада Републике Српске у правцу спречавања ширења епидемије, те мјере које се тичу забране окупљања. На основу искуства досадашњих учесника преговора, на страни Синдиката, преговори око закључења новог Колективног уговора подразумијевали би учешће више од 20 људи на бројним вишесатним састанцима у затвореним просторијама, што представља велики ризик за ширење COVID-19 међу запосленим, а посљедично и међу становништвом Републике Српске. Очекивали смо да се епидемија смири у току љета и да несметано отпочнемо преговоре. Синдикат није задовољан постојећим Колективним уговором али је спреман да потпише постојећи Колективни уговор ЕРС-а, уз неке измјене техничке природе.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧАК бр.190/20 од 24.08.2020.године

Задужују се Предсједници синдикалних организација да заједно са Синдикалним одбором и Управом зависних предузећа одрже састанак на тему Колективног уговора Електропривреде Републике Српске. Сугестије и приједлоге датог састанка да доставе Предсједнику Одбора синдиката ЕРС-а.

                                                                                                                           РЕЛИЗОВАНО

 • ПОЗИВ члановима КОМИСИЈЕ бр.193/20 од 24.08.2020.године

На основу члана 14. Правилника о раду Одбора Синдиката ЕРС-а, Предсједник заказује Комисију за израду Програма рјешавања вишка радника по Одлуци бр.50/20. Састанак Комисије биће одржан 28.08.2020.год. у 09:00 часова у службеним просторијама З.П. РиТЕ Угљевик, сала бр.116.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧЦИ изведени из Записника бр.199/20 од 31.08.2020.год.

Одбор синдиката ЕРС-а предлаже Управи Матичног предузећа да се примјена постојећег Колективног уговора продужи на период од три године.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Задужују се предсједници синдикалних организација да одрже састанке са Управом у вези примјене Колективног уговора.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • Позив за приступање преговорима за закључивање Колективног уговора бр.200/20 од 03.09.2020.године, Генерални Директор МП ЕРС-а, Извршни директор за опште и правне послове, шеф кабинета Генералног Директора

Колективним уговором Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ између Синдиката и послодаваца закључен је 13.септембра 2017.године на период од три године. Дана 24.08.2020.године Одбор синдиката ЕРС-а обратио се Генералном директору ЕРС-а, шефу кабинета Генералног директора, извршном директору за опште и правне послове, са закључком у коме је предложено продужавање важења потписаног Колективног уговора на наредни период од три године. Разлог за продужавање важења Колективног уговора је избјегавање ризика од ширења заразне болести узроковане временом COVID-19 и поштовања мјера која је у ту сврху преузела Влада Републике Српске. На Закључак број 188/20 од 24.08.2020.године нисте одговорили до данас. Полазећи од изнијетог, позивамо Вас да без одлагања приступимо потписивању постојећег Колективног уговора на период од три године.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧЦИ бр.201/20 од 09.09.2020.године

1. Одбор Синдиката ЕРС-а је након исцрпне анализе Закључака Управе МХ ЕРС број 01-1414-15/20 од 31.08.2020.године, а узимајући у обзир поднесену иницијативу о продужењу важења Колективног уговора ЕРС-а од 09.07.2020.године, и разумијевајући немогућност одржавања састанака формиране радне групе за преговоре због пандемије вируса COVID-19, једногласно је заузет став да се не може прихватити поменути Закључак о продужењу КУ до 31.12.2020.године. Одбор синдиката ЕРС-а захтијева да се постојећи КУ потпише у истовјетном тексту на период важења од 3 године, како је предвиђено чланом 252. ЗОР, те Вас молимо да нам ваш одговор доставите у року од 7 дана.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

2. Одбор синдиката ЕРС-а овлашћује Предсједника Одбора синдиката ЕРС-а да организује састанак свих Синдикалних одбора, поштујући епидемиолошке мјере, дана 18.09.2020,године, на коме би био усвојен план и дефинисане активности које би обухватиле све видове синдикалне борбе за очување радничких права.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.206/20 од 10.09.2020.године, Управа МП ЕРС-а

Представници синдиката из дистрибутивних предузећа су исказали своју забринутост због нетранспарентности рада Консултанта и Управа З.П. око реструктурирања. Нико не укључује нити информише синдикат о изради систематизације и вредовању радних мјеста. Одбор Синдиката инсистира да се представници синдиката активно укључе у израду докумената који су егзистенцијални за опстанак дистрибуција.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.207/20 од 10.09.2020.године

Задужује се Предсједница Актива жена и младих да заједно са Активима по Зависним предузећима у Матичном Предузећу изврше едукацију наших чланица о правима жена из постојећих Законских прописа са компетентним предавачима и консултантима. Написати једну брошуру која ће бити као водич у остваривању права женске популације, односно њихове веће заступљености у одлучивању.

Одобрава се Предсједници Актива жена и младих Електропривреде додати буџет за извршење горе наведених активности. Буџет ће бити дефинисан послије консултација са Активом, предавачима, консултантима, штампаријом.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ОДЛУКА бр.208/20 од 14.09.2020.године

Одбор синдиката ЕРС-а усваја Одлуку за одржавање заједничког састанка у проширеном саставу са члановима синдикалних одбора и предсједница Актива жена из свих Зависних предузећа и Матичног Предузећа у саставу синдиката ЕРС-а. Састанак ће бити одржан 17.09/18.09.2020.године у Бањи Врућици (Теслић). Разлог за заказивање заједничког састанка је предложен Закључак Управе МХЕРС-а број:01-1418-15/20 од 31.08.2020.године. На састанку биће појединачно изјашњавање сваког члана синдикалног одбора из Зависних предузећа и Матичног Предузећа. Предсједници синдикалних одбора се задужују да воде рачуна о прописаним условима због COVID-19. Трошкове смјештаја сносе појединачно синдикалне организације. Заједничка вечера 17.09.2020.године (четвртак) и заједнички ручак 18.09.2020.године (петак) иду на трошак Одбора синдиката ЕРС-а.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ПРОТОКОЛ бр.210/20 од 14.09.2020.године

Заједничког састанка Одбора синдиката ЕРС-а у проширеном саставу са члановима синдикалних одбора и предсједницама Актива жена из свих Зависних предузећа и Матичног Предузећа ЕРС-а. Четвртак (17.09.2020.године) Долазак у учесника и пријава у хотел „Кардиал“ Бања Врућица. Вечера у 19:00 часова. Петак (18.09.2020.године)Састанак у 10:00 часова Састанку присуствују чланови синдикалних одбора и то: РиТЕ Гацко, Матично Предузеће, Електродистрибуција Пале, ХЕ на Дрини, Електрохерцеговина, ХЕТСастанак у 12:00 часова

Састанку присуствују чланови синдикалних одбора и то: РиТЕ Угљевик, Електрокрајина, Електро-Бијељина, Електро- Добој, ХЕ Бочац

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧЦИ бр.213/20 од 21.09.2020.године. Управа МП ЕРС-а, директори Зависних предузећа
 • Одбор Синдиката ЕРС-а тражи да управе свих зависних предузећа дају сагласност до 25. септембра 2020. године да се Колективни уговор продужи на три године
 • Синдикат је забринут због процеса реструктурирања ЕРС-а и тражи се одговор куда иде ЕРС
 • Синикат ЕРС-а тражи повећање цијене рада за 12,5%, односно да се цијена рада повећа на 160 КМ

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • Позив за приступање преговорима за закључење Колективног уговора, бр.216/20 од 23.09,2020.године, Управа МП ЕРС-а, директори Зависних предузећа

Колективни уговор Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ између Синдиката и Послодавца закључен је септембра 2017.године на период од три године. Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске је током 7. мјесеца отпочео преговоре са Послодавцем. Због пандемије узрокованевирусом Covid 19 преговори се нису одржали. Дана 24.08.2020.године Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске Вам се обратио са закључком у коме је предложено продужење важења потписаног Колективног уговора на наредни период од 3 године.

Дана 14.09.2020.године путем видео линка одржана је сједница Колегија Директора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“(прилог: Записник са сједнице Колегија директора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ од 14.09.2020.године), који нам нисте до данашњег дана упутили путем протокола. Из наведеног произилази да се окупљање не одржава нити на нивоу пословодства, што указује на то да је најразумније рјешење продужити важење овог Колективног уговора на период од наредне три године.

Колегиј Директора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ међутим, покушава да злоупотреби ситуацију са пандемијом и да, иако за то нису испуњени услови прописани Законом о раду, донесе Правилник о раду (тачка 5 Записника).

Будући да Колегиј Директора Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ сматра да је епидемиолошки оправдано и здравственобезбједно Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске, као репрезентативни синдикат у на нивоу Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“ Вам поново упућује иницијативу за отпочињање преговора и закључивање Колективногуговора. Поново Вас обавјештавамо да је Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске образовао одбор за преговоре за израду Колективног уговора МХ „ЕРС“ (прилог: Одлука број 173/20 од 13.07.2020.године).

Сходно наведеном, очекујемо да преговори отпочну у најкраћем могућем року, како бисмо имали довољно времена за преговарање и закључивање новог Колективног уговора Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“. Позивамо Вас да нас обавијестите о члановима радне групе представника Послодавца који ће учествовати на преговорима.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАХТЈЕВ за састанак бр.220/20 од 28.09.2020.године, Управа МП ЕРС-а

Предлажемо заједнички састанак Управе МПЕРС-а и Одбора синдиката ЕРС-а. Из електронских медија сазнајемо да хоћете да разговарате, а на писане наше захтјеве не одговарате. Одбор синдиката ЕРС-а ће ускладити своје обавезе за термин и мјесто одржавања састанка. Обавјестите нас три дана прије одржавања састанка.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ПОЗИВ за медије бр.238/20 од 30.09.2020.године

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске ће одржати конференцију за штампу 02.10.2020.године у 11:55 часова испред зграде Управе Матичног Предузећа у Требињу.

Тема: КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.251/20 од 06.10.2020.године, Предсједнику СУРЕРС-а

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске је пажљиво анализирао ситуацију у Електропривреди Републике Српске. Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске тражи од Главног одбора СУР енергетике Републике Српске да се закаже Ванредна (тематска) скупштина СУР енергетике Републике Српске, сходно члану 31 Статута СУР енергетике Републике Српске, став два: „када се одлучује о стратешким битним питањима за рад Синдиката (реорганизација Синдиката, видно нарушен положај радника у друштву,…)“, став три: „када се одлучује о реорганизацији, трансформацији, приватизацији или другим статусно важним промјенама у предузећима енергетике“.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧАК бр.252/20 од 06.10.2020.године

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске је усагласио платформу за преговоре са Послодавцима. Садашњи Колективни уговор да се продужи за наредне три године, без било каквих измјена који се тичу давања према радницима.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • Борислав Грубач-координатор радне групе НХ ЕРС – Извод из Записника са састанка представника послодаваца и синдиката МХ ЕРС-а, Требиње, 12.10.2020.године

Дана 12.10.2020.године, са почетком у 12 часова у сједишту МХ ЕРС МП а.д. Требиње, започети су преговори у циљу закључења колективног уговора за запослене у МХ ЕРС. Преговорима су присуствовали директори и овлашћена лица послодаваца и представници синдикалних одбора Зависних предузећа. Након одржаних дискусија донесени су сљедећи закључци:

– На састанку одржаном дана 05.10.2020.године усаглашено је да управе Зависних предузећа у сарадњи са представницима синдикалних одбора сагледају све аспекте пословања из 2019, 2020 године и за наредни трогодишњи период, те да на бази планираних инвестиција, укупног процеса реорганизације сходно новом Закону о електричној енергији, анализи укупних прихода и расхода за наведени период, последица на тржишту електричне енергије проузрокованих мандемијом корона вируса, те да доставе усаглашен приједлог којим ће се у коначници обезбиједити позитивно пословање свих зависних предузећа, а све са циљем неупитне стабилности и погонске спремности енергетског система Републике Српске.

– Анализирајући горе наведено евидентно је да поједина зависна предузећа нису дала адекватно и на чињеницама засновано мишљење. Исто се односи на зависна предузећа која су пословала негативно у 2019.години као и закључно са првом половином 2020.године. С тим у вези, а с циљем што хитнијег усаглашавања одредби колективног уговора, задужују се представници наведених зависних предузећа и синдикалних одбора да доставе тражену анализу сходно претходном ставу, најкасније до петка (16.10.2020.године) до 13 часова.

– Након достављања тражене анализе из претходних ставова, одмах ће се приступити заказивању новог преговарачког састанка, о чему ће сви учесници бити благовремено обавјештени.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ДОПИС бр.256/20 од 13.10.2020.године, УПРАВА МП ЕРС

Синдикат Електропривреде Републике Српске исказује своје незадовољство и забринутост због непотписивања Колективног уговора Електропривреде Републике Српске. Састанак који је одржан 12.10.2020.године у просторијама МХ М.П.ЕРС-а, а сходно Заккључку од 05.10.2020.године, је још једном потврдио ранију нашу констатацију да опредјељеност Послодавца МХЕРС М.П. а.д. Требиње да се Колективни уговор ЕРС-а не потпише. Као озбиљни преговарачи осјећамо потребу да од Вас тражимо да потпишете Колективни уговор ЕРС-а јер сте добили сагласност од зависних предузећа. Одбор синдиката Вас информише шта ће предузети у наредном периоду. У четвртак (15.10.2020.године) заказаћемо Ванредну сједницу Одбора синдиката ЕРС-а – Бања Лука, а послије имаћемо конференцију за штампу , да упознамо јавност са током преговора.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ бр.259/20 од 15.10.2020.године

Обавјештавамо вас да је дана 15.10.2020.године одржана III Ванредна сједница Одбора Синдиката Електропривреде Републике Српске у Бања Луци и Одбор Синдиката ЕРС-а је  усвојио сљедеће:

З А К Љ У Ч К Е

 1. Пошто смо добили изјашњење свих Управа Зависних предузећа да се може прихватити приједлог синдиката да се Колективни уговор продужи на три године, позивамо Управу МП МХЕРС-а да закажу састанак за потписивање истог.
 2. Састанак свих чланова Синдикалних одбора одржаће се у уторак 20.10.2020.године са почетком у 13:00 часова испред Управне зграде МХЕРС-а у Требињу.
 3. Прес конференција Одбора Синдиката ЕРС-а одржаће се дана 20.10.2020.године у 13:00 часова испред Управне зграде МХЕРС-а у Требињу.

                                                                                              ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧАК бр.261/20 од 21.10.2020.године

Одбор синдиката тражи од Предсједника Синдикалних одбора дистрибутивних предузећа, да се разговори са консултантима и Управом З.П. не настављају док се не потпише Колективни уговор ЕРС-а.

                                                                                                              НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ДОПИС УПРАВИ МП ЕРС, бр.262/20 од 23.10.2020.године

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске је извршио консултације у оквиру Синдикалних одбора по Зависним предузећима и Матичном предузећу по приједлогу којег смо добили од Генералног директора ЕРС-а. Активност око приједлога је у току и ми ћемо се изјаснити.

Овом приликом морамо Вас упознати да уколико усагласимо Приједлог Колективног уговора он мора проћи кроз органе Синдикалне организације ЕРС-

а. То подразумијева да се Синдикални одбори морају путем својих Одбора изјаснити о Приједлогу Колективног уговора. Њихова изјашњења иду на Одбор синдиката ЕРС-а, који својом Одлуком усваја коначан став о Колективном уговору Републике Српске и даје овлаштења Предсједнику за потписивање.

Ову прилику користимо да Вас још једном упознамо и информишемо о Члану 58. Колективног уговора. Изазвали сте безпотребан медијски линч према Одбору Синдиката ЕРС-а. Информишемо Вас да је жесток револт код радника ЕРС-а, због укидања Члана 58. Ми смо Генерални директоре Вас информисали СМС-поруком да на терену се каже да је Лука Петровић укинуо радницима превенцију здравственог стања наших радника, рекреацију радника. Бањско лијечење и рехабилитација је типичан примјер добре праксе у предузећима.

Сами технолошки процеси захтјевају психо-физичко напрезање и траже од радника на тим радним мјестима физичку припремљеност и максималну концентрацију током смјене.

У свим предузећима најбитнији је људски ресурс, те улагање у здравље запослених се вишеструко исплати и врати.

Четверо бригадни систем ради (рад у смјенама) сам по себи спада у повећани ризик по здравље радника ангажованих у том систему. У развијеним државама, Шведска послије четири циклуса, прва, друга, трећа, пети циклус радник добија плаћено одсуство за опоравак од смјенског рада.

Важећим актом о процјени ризика на радном мјесту и радној средини, којег је радио Истраживачки Институт „Институт за грађевинарство“ ИГ Бања Лука 1080 радника РиТЕ Угљевик раде на радним мјестима са повећаним ризиком. Тако је и у РиТЕ Гацко. Процјена се врши по дистрибутивним предузећима.

По рјешењима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске имамо раднике код којих је утврђена инвалидност и велики број радника код којих постоји ризик од настанка инвалидности.

Све горе наведено недвосмислено говори да је упућивање у референтне здравствене установе-бање оправдано, али са друге стране нас опомиње да више средстава трошимо, за такозвано палијативно лијечење – лијечење последица него што улажемо у превентиву.

Повратне информације из бањских центара-отпусна писма нам такође говоре о оправданости слања наших радника на рехабилитацију и опоравак (већина претрага и снимања имају за циљ превенцију и рано откривање болести, што је основни услов за што боље евентуално лијечење конзервативно или оперативно ). Из годишњег извјештаја се види да 90% средстава иде на превенцију и лијечење и помоћ по разним основама. Надамо се да смо донекле успјели да приближимо и објаснимо Члан 58. Колективног уговора.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ПРИЈЕДЛОЗИ Одбора синдиката ЕРС-а на Приједлог Колективног уговора МХ ЕРС-а бр.01-1418-38/20 од 21.10.2020.године, УПРАВИ МП ЕРС бр.264/20 од 23.10.2020.године

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске је пажљиво размотрио све приједлоге и сугестије које су упућене из Синдикалних организација Зависних предузећа на Приједлог Колективног уговора МХ „ЕРС“ бр.01-1418-38/20 од 21.10.2020.године и предлаже сљедеће:

Предлажемо да се Члан 58. прошири са Чланом 58.(а), уз образложење које смо Вам доставили бр.262/20 од 23.10.2020.године.

(1) Послодавац је обавезан да, на име организоване социјалне и хуманитарне помоћи за превенцију радне инвалидности и рехабилитацију радника, културних и спортских активности радника, као и лијечење радника на рачун синдикалних организација у саставу Синдиката „Електропривреде Републике Српске“ уплате средства мјесечно у износу од 1,25% од бруто средстава исплаћених за плате радницима код Послодавца.

(2) Синдикат се обавезује да, у року од 30 дана, донесе посебан правилник, којим ће утврдити услове и критеријуме за расподјелу средстава из става 1. овог члана.

(3) Уколико у року из претходног става Синдикат не донесе посебан правилник, Послодавац ће обуставити исплату по овом основу до његовог доношења.

(4) До доношења правилника из става 2. овог члана примјењиваће се постојећи акти.

(5) Синдикат има обавезу да на захтјев Послодавца достави извјештај о утрошку средстава из става 1. овог члана.

Члан 68., тачка (7) – предлажемо да пише:

Послодавац ће акт из претходног става овог члана усвојити најкасније у року од 90 дана од закључивања Колективног уговора.

Члан 84.- Мишљења смо да за пословање З.П. одговорни су органи које има то предузеће. Сагласност Матичног предузећа није потребна.

Члан 123. (Проширити)

(1) Потписници Колективног уговора ће обезбиједити досљедну примјену његових одредаба.

(2) Послодавац се обавезује да, у сарадњи са Синдикатом, најкасније у року од 90 дана од ступања на снагу Колективног уговора, усвоји Правилник о организацији и систематизацији послова и усклади плату по гранама дјелатности ( радници термоелектране, хидроелектране и дистрибуције).

Уколико Послодавац и Синдикат, у наведеном року, не постигну сагласност око текста Правилника, Послодавац ће у наредних десет дана донијети Правилник без сагласности Синдиката.

(3) Правилник из претходног става обог члана се нарочито уређује: унутрашња организација, радна мјеста, опис послова и посебни услови за заснивање радног односа (као што су: вјештине и радно искуство, врста и степен стручне школске смјене, односно тражени нивои образовања и занимања потребни за обављање систематизованих радних мијеста, положен стручни специјалистички испит и друго), коефицијент сложености послова, увећана коефицијената сложености послова, мјесто радника и др.

(4) Правилником из става 2. овог члана ће се конкретно уредити и коефицијенти сложености, за свако радно мјесто у оквиру групе послова у распону утврђеним у Члану 64. Колективног уговора

(5) До усвајања Правилника из става 2. овог члана примјењиваће се начин обрачуна плата из постојећих аката.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ОДГОВОР на допис од 26.10.2020.године и достављени Правилник о раду, УПРАВА МП ЕРС-а бр.266/20 од 27.10.2020.године

Допис Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње од 26.10.2020.године, без дјел.бр., уз који се доставља Правилник о раду, садржи низ нетачних констатација. Допис је упућен Синдикалним организацијама у Зависним предузећима, о чему је Синдикат Електропривреде Републике Српске обавјештен од Синдикалних организација у њеном саставу. Синдикат Електропривреде Републике Српске нити је добио на увид Правилник о раду, нити изјашњење Послодавца на достављене примједбе на Приједлог Колективног уговора. Овакво поступање представља грубо кршење одредаба Закона о раду којим је прописано право на колективно преговарање.

Најранији термин који се може посматрати као дан отпочињања преговора је састанак који  је послодавац путем адв. Димитријевић Стевана заказао за 05.10.2020. године дописом од 30.09.2020.године. У допису је у ст.2 наведено: Овим путем вас обавјештавамо да је термин за преговоре заказан за понедјељак, 5.октобар, са почетком у 12 часова, у просторијама Мјешовитог холдинга „Електропривреде Републике Српске“, Матично предузеће, акционарско друштво, Требиње и на који су приступили и Послодавац и Синдикат.

У заказаном термину за отпочињање преговора приступили су и представници Синдиката и представници Послодаваца.

Након тога, од стране Послодавца МХЕРС достављен је први Приједлог Колективног уговора дана 19.10.2020.године (прва верзија), а након тога 21.10.2020.године (друга верзија).

Синдикат се на Приједлог достављен 21.10.2020.године изјаснио дана 23.10.2020.године.

Преговори су у току и нема услова да се у току преговора исти прогласе неуспјелим и донесе Правилника о раду. Преговори су отпочели05.10.2020.године.Сасвим извјесно нису отпочели у ресторану Стара Ада у Бања Луци, као што се нетачно наводи у допису од 26.10.2020.године. Према томе, јасно је да није протекао рок од 60 дана од дана започињања преговора за закључивање Колективног уговора.

Правилник о раду, као општи акт који је израз воље само једне стране – послодавца, има привремени карактер, чије доношење има за циљ да се права, обавезе и одговорности запослених и послодавца уреде док се не стекну услови за доношење Колективног уговора, који је резултат преговарања запослених и послодавца као социјалних партнера. Према одредбама Закона, Правилник о раду замјењује Колективни уговор код послодавца у случају наступања разлога прописаног чланом 3.Закона о раду или других законом предвиђених сметњи за закључење Колективног уговора. Наиме, када нема услова за закључивање Колективног уговора код послодавца, Закон о раду предвиђа да се права, обавезе и одговорности запослених и послодавца уређују Правилником о раду. Један од разлога за доношење Правилника о раду састоји се у чињеници да учесници Колективног уговора на постигну сагласност за закључивање Колективног уговора у року од 60 дана од дана започињања преговора.

Из напријед наведеног недвосмислено слиједи да нема правног основа за доношење Правилника о раду.

Нема разлога за доношење правилника ни са становишта попуњавања правних празнина. Нетачно је да у недостатку Колективног уговора Послодавац не би био у могућности вршити обрачун плата и других личних примања за мјесец октобар 2020.године. Ово из разлога што су плате радника изражене у апсолутном износу. Конкретно, у сваком уговору о раду је садржана бруто плата и за обрачун плате примјењиваће се важећи уговор о раду за сваког радника. На све што није дефинисано уговором о раду примјењиваће се Закон о раду, до закључења Колективног уговора.

Законом је предвиђено да су учесници у закључивању Колективног уговора дужни да преговарају. Зато вас позивамо да без одлагања наставите са преговорима започетим 05.10.2020.године.

Синдикат Електропривреде Републике Српске је дао примједбе на Приједлог Колективног уговора, а у допису и 23.10.2020.године, дјел.бр.264/20 детаљно образложење потребе за прихватање примједби, нарочито у погледу члана 58, те предлажемо састанак ради разматрања истог.

Користимо прилику да укажемо да напријед описано понашање Послодавца представља манифестацију силе и грубо кршење Закона о раду. Уколико Послодавац настави са незаконитим поступањем и игнорисањем Синдиката Електропривреде Републике Српске и приједлога изнјетих од стране Овлашћених представника репрезентативног Синдиката, обавијестићемо све Синдикалне организације и све запослене и позвати их на све видове Законом дозвољене синдикалне борбе у циљу заштите њихових права.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАХТЈЕВ бр.268/20 од 28.10.2020.године Управи Предузећа РиТЕ Угљевик

Одбор синдиката Електропривреде је заказао IV Ванредну сједницу у Управној згради З.П. „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик, сала бр.116, за 30.10.2020.године у 10:00 часова. Бићемо слободни да замолимо да нам се обезбједи простор у сали бр.116 и 15 оброка у нашем ресторану у 12:00 часова.

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ бр.269/20 од 29.10.2020.године

У петак, 30.10.2020.године са почетком у 12:00 часова у Управној згради РиТЕ Угљевик, Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске одржаће конференцију за штампу. Тема конференције је покушај Управе Матичног Предузећа да умјесто Колективног уговора (кога потписују овлаштени представници послодавца и синдиката) наметне Правилник о раду који је једнострани акт послодавца.

Позивамо вас да у складу са могућностима пратите овај догађај!

                                                                                                                         РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧЦИ бр.270/20 од 30.10.2020.године
 • Одбор синидака ЕРС-а једногласно ОДБИЈА Приједлог Правилника о раду и јединствено ћемо у пуном капацитету и са свим чланством супроставити се евентуалној примјени истог у било ком зависном предузећу укључујући и Матично предузећу у систему МХ ЕРС-а.
 • Одбор синдиката ЕРС-а позива Управу МХЕРС да повуче приједлог Правилника о раду и организује наставак преговора за закључивање Колективног уговора ЕРС-а у најкраћем могућем року а најкасније до 03.11.2020.године уз напомену да се преговори могу водити једино за преговарачким столом а не путем слања дописа.
 • Уважавајући забринутост чланства и активирање свих врста синдикалне борбе задужују се предсједници С.О. да  05.11.2020.године у 12:00 часова дођу са само 10% свога чланства на протест који ће се организовати на платоу испред зграде МХ ЕРС у Требиње јер морамо поштовати епидемиолошке мјере.
 • Одбор синдиката ЕРС-а усвојио је одлуку о организовању генералног штрајка запослених у ЕРС а одлука ступа на снагу након одржаног протеста у Требињу.
 • Одбор синдиката ЕРС-а задужује Предсједника Одбора синдиката ЕРС-а да упути допис према свим ТВ станицама у циљу организације уживо емисије на тему стање у Електропривреди, забринутости да ЕРС иде убрзаним корацима у приватизацију као и положају запослених у ЕРС, уз обавезан позив Управи МХ ЕРС за учешће у емисији са представницима синдиката.
 • Одбор синдиката ЕРС-а понавља свој став да представници С.О. из дистрибутивних предузећа не могу узети учешћа на преговорима са PwC-om до потписивања новог Колективног уговора ЕРС-а

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАКЉУЧАК бр.863/20 од 03.11.2020.године Управа Предузећа РиТЕ Угљевик

Синдикални одбор је послије пажљиве анализе, (око новонастале ситуације) погоршања епидемиолошке ситуације у ЕРС-у, проширења броја обољелих од COVIDA, у свим  синдикалним организацијама на нивоу ЕРС-а, усвојио мишљење да „ОКУПЉАЊЕ“ које је заказано испред Управне зграде М.П. ЕРС-а у Требињу 05.11.2020.године у 12:00 часова,  „ОДГОДИ“ до даљњег.

Синдикални одбор још једном позива Управу З.П. РиТЕ Угљевик да НЕ УСВАЈА Правилник о раду, него да својим Захтјевом према Управи М.П.ЕРС-а, тражи наставак преговора до закључења Колективног уговора Електропривреде Републике Српске.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ЗАХТЈЕВ Предсједнику Конфедерације Синдиката Републике Српске бр.273/20 од 03.11.2020.године

Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске тражи да закажете хитан састанак код Премијера и Ресорног министра, како би информисали на тему стања у Електропривреди Републике Српске, најави приватизације, непотписивање Колективног уговора и покушаја наметања Правилника о раду.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ОДЛУКА бр.274/20 од 03.11.2020.године УПРАВИ МП ЕРС-а

Одбор синдиката ЕРС-а је пажљиво изанализирао погоршање постојеће ситуације ради пандемије COVIDA 19 у свим Зависним предузећима.

Одбор синдиката ЕРС-а ОДГАЂА ДО ДАЉЊЕГ окупљање синдикалаца испред Управне зграде М.П. ЕРС-а у Требињу, које је заказано за 05.11.2020.године у 12:00 часова. Закључцима Одбора синдиката ЕРС-а бр.270/20 од 30.10.2020.године, је тражено од Управе М.П.ЕРС-а, да наставимо преговоре до потписивања Колективног уговора Електропривреде Републике Српске. Речено је да Одбор синдиката ЕРС-а НЕ ПРИХВАТА ПРАВИЛНИК О РАДУ и да се заказује окупљање синдикалаца испред Управне зграде М.П. ЕРС-а у Требињу дана 05.11.2020.године у 12:00 часова. Задужују се Предсједници Синдикалних организација да информишу чланство да је скуп САМО ОДГОЂЕН ДО ДАЉЊЕГ.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ПИСМО ПРЕДСЈЕДНИКУ бр.278/20 од 23.11.2020.године

Одлучили смо да се прво Вама обратимо како не бисмо дозволили политизацију проблема и да као Синдикат Електропривреде Републике Српске не будемо злоупотријебљени као инструмент међустраначких препуцавања и обрачуна.

Кључни проблем о којем желимо разговарати са Вама је Опстанак производнихпредузећа која се баве производњом електричне енергије, а прије свега термоелектрана у Гацку и Угљевику.

Да бисте схватили озбиљност ситуације навешћемо Вам само пар чињеница, а има их пуно, које ће врло брзо довести до затварања ова два термоенергетска објеката, са несагледивим посљедицама.

Да бисмо пробудили Ваше интересовање наводимо Вам само неколико горућих проблема :

 1. Питање опстанка два термоенергетска објеката без тачно дефинисаног стратешког опредјељења Владе Републике Српске и Министарства енергетике и рударства је: опстанак или гашење?

Два термоенергетска објеката (Угљевик и Гацко) производе годишње 65% електричне енергије од укупне производње Електропривреде Републике Српске. Без јасно дефинисаног циља у којем ће бити разрађена два сценарија (опстанак или гашење) угрозићемо систем.

Од 2005-2019. Године РиТЕ Угљевик и РиТЕ Гацко су, кроз разна давања, унијели у буџет Републике Српске преко двије милијарде марака.

 • Производни процеси угрожени су неадекватним управљањем, незнањем, али и засигурно свјесним дјеловањем одредјених лобија кроз систем управљања МХ ЕРС-а.

Сумњу у добру намјеру буди и понашање Владе Републике Српске, односно рескрног Министарства и одговорних људи на том нивоу. Нестручност ће нас одвести у пропадање система. А то ће, поштовани Предсједниче, од стране злобника све бити Вама “фактурисано”.

 • Велико је незадовољство радника ЕРС-а због непотписивања Колективног уговора Електропривреде Републике Српске.

Управа Матичног предузећа ЕРС-а са нама се игра. Не прихватају наше иницијативе за преговоре, игноришу наше дописе, неће са нама да разговарају.

Овом приликом хоћемо да Вас информишемо да је велико незадовољство радника, али за сада контролишемо ситуацију.

Већина нас ради више деценија на овим пословима и знамо радити, али знамо и процијенити када је „догорело до ноката“ и када ће негативни потези оборити систем у  неповрат.

Молимо Вас да што прије нађете времена за разговор са нама како бисте покушали спасити суноврат који никоме неће донијети добро. Оно што је најопасније ми знамо да би тај суноврат озбиљно угрозио стабилност Републике Српске.

У данашње вријеме независност било које државе у свијету мјери се енергетском независношћу.

Детаљне информације и наше сугестије желимо Вам предочити на траженом састанку. Знамо да сте опредјељени за добробит Републике Српске и очекујемо Ваш позив за састанак

Ми смо радници ЕРС-а, ми волимо наша предузећа, ми волимо Електропривреду Републике Српске, ми волимо нашу Републику Српску у чијем смо стварању учествовали!

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • УПРАВА МХ ЕРС-а-Позив за приступање преговорима за закључивање Колективног уговора, број:01-1418-40/20 од 25.11.2020. (запримљено под бр.279/20 од 25.11.2020.године)

На основу Иницијативе Одбора синдиката „Електропривреде Републике Српске“ за приступање преговорима за закључивање Колективног уговора, број 276/20 од 09.11.2020.године, а у вези са Приједлогом Колективног уговора, број 276/20, који нам је достављен путем поште, дана 12.11.2020.године, позивамо Вас на преговоре за закључивање Колективног уговора, који ће се одржати дана 01.12.2020.године, у сједишту МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње, улица Војводе Степе Степановића бб, Требиње, са почетком у 12:00 часова.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ОДЛУКА бр.280/20 од 02.12.2020.године

            Одбор синдиката ЕРС-а одређује трочлану Комисију у саставу:

Зоран Мићановић, Кораљка Марков Ковачевић, Милан Лукић.

Задатак представника синдиката је да по Закључку који је усвојен на састанку 01.12.2020.године са представницима Управе МПЕРС-а и З.П., да Управа МПЕРС-а одреди три члана и Синдикат три члан, да још једном усагласе спорне одредбе предложеног Колективног уговора од стране Синдиката, те их усагласе и презентују у петак, 04.12.2020.године „online“ како би се приступило потписивање Колективног уговора Електропривреде Републике Српске у току наредне седмице.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • ПРИЈЕДЛОГ Колективног уговора Електропривреде Републике Српске бр.290/21 од 15.12.2020.године

На састанку који је одржан 11.12.2020.године, заједно смо усаглашавали поједине одредбе Колективног уговора Електропривреде Републике Српске. Приједлог којег Вам шаљемо је усаглашен на нивоу Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске.

Очекујемо од Вас , ваше приједлоге, и да нам закажете састанак гдје би дефинитивно усагласили и потписали Колективни уговор Електропривреде Републике Српске. Код усаглашавања око Колективног уговора предлажемо да преко пута буде Генерални Директор са сарадницима у пуном капацитету.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

 • СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗП „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ а.д. ПАЛЕ- Мишљење СО „Електродистрибуција“ а.д. Пале на финални приједлог коефицијента, бр.23-С/20 од 24.12.2020.године
 • СО „Електродистрибуција“ а.д. Пале не даје сагласност на финални приједлог     коефицијената!
 • Синдикат је показао озбиљност и одговорност за раднике и у условима притисака, тензија и непризнавања синдиката као социјалног партнера, покушао да конструктивним приједлозима побољша предложени правилник, али је наишао на ароганцију и одбијање приједлога. Радницима ће бити презентовани одговори на наше приједлоге, да се сами увјере.
 • Прихватање Правилника о систематизацији (са коефицијентима) без потписаног Колективног уговора, са једнострано наметнутим Правилником о раду, уз најаву даљих смањивања права радника кроз измјене истог (без сагласности синдиката) једноставно није могуће, јер се не гарантује нити минимум стечених радничких права.
 • Очигледно је да и није била идеја да се синдикат укључи као социјални партнер, него као икебана и да се каже да је синдикат учествовао у свему, као и да се има сагласност синдиката.

Због тога је неопходно упознати раднике и јавност да су сва документа усвојена без сагласности синдиката, односно да су НАМЕТНУТА!

                                                                                                                           НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ЗАКЉУЧЦИ бр.300/20 од 28.12.2020.године
 • Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске не даје сагласност на финални приједлог коефицијената!
 • Одбор синдиката ЕРС-а је показао озбиљност и одговорност за раднике и у условима притисака, тензија и непризнавања синдиката као социјалног партнера, покушао да конструктивним приједлозима побољша предложени правилник, али је наишао на ароганцију и одбијање приједлога. Радницима ће бити презентовани одговори на наше приједлоге, да се сами увјере.
 • Прихватање Правилника о систематизацији (са коефицијентима) без потписаног Колективног уговора, са једнострано наметнутим Правилником о раду, уз најаву даљих смањивања права радника кроз измјене истог (без сагласности синдиката) једноставно није могуће, јер се не гарантује нити минимум стечених радничких права.
 • Очигледно је да и није била идеја да се синдикат укључи као социјални партнер, него као икебана и да се каже да је синдикат учествовао у свему, као и да се има сагласност синдиката.

Због тога је неопходно упознати раднике и јавност да су сва документа усвојена без сагласности синдиката, односно да су НАМЕТНУТА!!!

 • Одбор Синдиката Електропривреде Републике Српске по ко зна који пут апелује и тражи од в.д. Генералног директора да се Колективни уговор потпише. Ово је наш посљедњи цивилизовани апел. Обећавамо Вам да ћемо врло брзо прећи на радикалније начине Синдикалне борбе.

                                                                                                                           НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

 • ОДЛУКА бр.305/20 од 31.12.2020.године

Одбор синдиката ЕРС-а усваја Одлуку о усвајању Плана активности и Финансијског плана за 2021.годину. Предсједници Синдикалних организација и Предсједница Актива жена и младих Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске изјаснили су се путем емаил-а о усвајању Плана активности за 2021.годину број 303/20 од 29.12.2020.године и Финансијског плана за 2021.годину  број 304/20 од 31.12.2021.године.

                                                                                                             РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                             ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а

                                                                                          Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.